Ovaj Sporazum sklapaju Instant Trading Ltd. (u daljem tekstu “Kompanija”) i Partner. Strane daju sledeće saglasnosti:

 1. Opšte odredbe
  1. Kompanija i Partner preuzimaju odgovornost za preporučivanje korisnika sa ciljem da korisnici vrše trgovanje instrumentima koje nudi Kompanija.
  2. Partner je saglasan sa pravima i obavezama koje su navedene u ovom Sporazumu i u vezi su sa preporučivanjem korisnika i njihovim sklapanjem ugovora o korišćenju brokerskih usluga koje pruža Kompanija. Partner je takođe saglasan sa ostalim pravima i obavezama koje se navode u daljem tekstu. Poštovanjem odredbi propisanih ovim Sporazumom, Partner vrši preporučivanje korisnika Kompaniji dejstvujući u svoje ime.
  3. Partner daje bezuslovnu potvrdu da svi preporučeni korisnici jesu korisnici Kompanije.
  4. Jezik
   1. Zvanični jezik ovog Sporazuma je engleski jezik. 
   2. Za potrebe Partnera Kompanija obezbeđuje prevedenu verziju tekućeg Sporazuma na druge jezike. Funkcija prevedenog Sporazuma je čisto informativnog karaktera. 
   3. U slučaju neslaganja verzije na engleskom jeziku i verzije Sporazuma prevedene na drugi jezik, prednost se daje verziji na engleskom jeziku.
  5. Potvrda identiteta partnera
   1. Kompanija ima pravo da zatraži potvrdu svih podataka koje je Partner naveo prilikom registracije za program saradnje. U ovu svrhu Kompanija zadržava pravo da zahteva skeniranu kopiju ili overenu kopiju lične isprave Partnera (po nahođenju Kompanije). 
   2. Ukoliko Partner nije primio zahtev Kompanije za dostavljanje skenirane ili overene kopije lične isprave, verifikacija saradničkog računa smatra se izbornom (nije obavezna). Međutim, Kompanija zadržava pravo zabrane pristupa neverifikovanog računa određenim uslugama. U tom slučaju, Partner ima pravo da naknadno prođe proceduru verifikacije ukoliko želi. 
   3. Ukoliko dođe do promene podataka koje je Partner dostavio prilikom registracije (ime, adresa prebivališta ili broj telefona), dužnost Partnera je da o tome obavesti Odeljenje za odnose sa partnerima Kompanije i da uputi zahtev Kompaniji da ažurira podatke. 
   4. Partner je u potpunosti saglasan da podaci koje je dao prilikom registracije za saradnički program Kompanija može koristiti u kampanji protiv pranja novca. 
   5. Partner je odgovoran za verodostojnost identifikacionih dokumenata (kopija). Partner potvrđuje pravo Kompanije da kontaktira nadležne organe zemlje u kojoj je izdata lična isprava radi potvrde njene verodostojnosti ukoliko je ona dovedena u pitanje. Ukoliko se utvrdi da je identifikacioni dokument falsifikat, dužnost Kompanije jeste da Partnera privede pravdi u skladu sa važećim propisima zemlje koja je identifikacioni dokument izdala.
 2. Odnos sa klijentima
  1. Partner ima pravo korišćenja svih reklamnih materijala Kompanije upućivanjem potencijalnih korisnika na odgovarajući odeljak sajta Kompanije i podatke koje Kompanija smatra zvaničnim.
  2. Partner garantuje verodostojnost i pravnu valjanost svih dokumenata i ugovora koje je u ime korisnika dostavio Kompaniji.
  3. Dužnost Partnera je da korisnicima dostavi pouzdane osnovne informacije u vezi sa ugovorima o brokerskim uslugama koje pruža Kompanija, kao i da korisnike upozna sa sadržajem ugovora i uslugama Kompanije.
  4. Partner je u obavezi da informiše korisnika o rizicima vezanim za trgovanje valutama pre potpisivanja Sporazuma o javnoj ponudi.
  5. Davanje preporuka i informacija za motivisanje korisnika da vrši trgovanje ne spada u deo usluga koje pruža Kompanija. U izuzetnim slučajevima Kompanija zadržava pravo da po sopstvenom nahođenju korisniku pruži takve informacije, preporuke i savete, ali ona ne snosi odgovornost za ishode takvih preporuka. Sve trgovačke aktivnosti koje su posledica netačnih informacija ili greške jesu pravosnažne i obavezne za izvršenje od strane korisnika i od strane Kompanije.
  6. Partner se mora uzdržavati od davanja preporuka i saveta o trgovanju preko trgovačkog računa. U suprotnom Kompanija ne preuzima odgovornost za posledice takvih preporuka ili saveta.
 3. Prava i obaveze partnera
  1. Dužnost Partnera je da preporučuje nove korisnike sa ciljem da oni sklope sporazum o korišćenju brokerskih usluga Kompanije i rade na međunarodnim tržištima finansijama po pravilima i uslovima Kompanije.
  2. Partner je u obavezi da otvori saradnički račun u Kompaniji za dobijanje provizija.
  3. Partner je dužan da poseduje znanja o uslugama Kompanije i osnovnim informacijama o međunarodnim tržištima finansijama.
  4. Partner je dužan da samostalno prouči sve izvore informacija o Kompaniji i blagovremeno obavesti Kornisnike o njihovim važnim izmenama.
  5. Dužnost Partnera je da Korisnicima saradničke grupe pruži sve potrebne informacije i pravnu podršku, kao i da razrešava sve probleme sa kojima se Korisnici suoče prilikom trgovanja na deviznom tržištu.
  6. Partner je u obavezi da odgovori na sva pitanja Korisnika u vezi sa uslugama koje pruža Kompanija.
  7. Partner nema prava da sklapa podagencijske ili bilo koje druge sporazume (ugovore) koji, u potpunosti ili delimično, prepuštaju partnerska prava trećim licima u skladu sa ovim Sporazumom bez prethodne pismene saglasnosti Kompanije. Ustupanje prava potražnje je moguće samo nakon dobijanja saglasnosti Kompanije.
  8. Ukoliko nije u mogućnosti da samostalno reši problem Korisnika, Partner je dužan da se obrati stručnim licima Kompanije i dostavi im sve detalje potrebne za rešavanje problema (brojeve računa, karte naloga, vreme itd.).
  9. Partner ima pravo da planira i sprovodi reklamne kampanje ukoliko je Kompanija odobrila kampanju.
  10. Kompanija zadržava pravo da otkaže saradničku proviziju bez prethodnog obaveštenja ukoliko se utvrdi da je Partner pretraživao ključnu reč "InstaForex" i njene varijacije, uključujući odgovarajuće reči u drugim jezicima, u pretraživačima kao što su BING, GOOGLE itd. radi preporučivanja novih korisnika.
  11. Partner ima pravo da dopuni saradnički račun, kao i da povlači sredstva sa njega u skladu sa Sporazumom o javnoj ponudi.
  12. Kao što je propisano Sporazumom o javnoj ponudi, saradnički račun je dostupan u obliku ličnog korisničkog računa, to jest Partner ima pravo da vrši operacije trgovanja preko saradničkog računa. Zbog brzih promena kurseva nacionalnih valuta koje korisnici koriste za dopunjavanje svojih trgovačkih računa Kompanija zadržava pravo da koristi srednji kurs za partnerske nadoknade.
  13. U slučaju problema u vezi sa poslovanjem i pružanjem usluga Kompanije, potrebno je da Partner kontaktira Kompaniju navodeći detalje problema da bi mu Kompanija blagovremeno dala savet o mogućim razrešenjima problema.
  14. Partner ima pravo da vrši trgovanje preko računa Korisnika jedino uz pismenu saglasnost Korisnika.
  15. Partner nema pravo da vrši poravnjanja sa korisnicima (novčanim ili nenovčanim, u nacionalnoj ili stranoj valuti) niti da prihvata sredstva, hartije od vrednosti i ostalu imovinu od Korisnika.
  16. Partner ima pravo da prati efikasnost reklamnih kampanja preko naručenih saradničkih kodova i saradničke statistike koje pruža Kompanija.
  17. Partner ima pravo da koristi reklamne materijale Kompanije, kao što su baneri, alatke/informatori, tekstualni linkovi, početne stranice itd.
  18. Partner ima pravo da koristi dizajn brendiranih proizvoda kompanije u reklamne svrhe.
  19. Partner ima pravo da privuče druge partnere i zaradi proviziju od svake trgovine Korisnika koje su oni preporučili.
  20. Partner ima pravo da preporuči ForexCopy pratioce i ostvari proviziju od njihovih trgovina.
  21. Partner ima pravo da preporuči PAMM trgovce i ostvari proviziju od njihovih trgovina.
  22. Partner ima pravo da preporuči PAMM investitore i zaradi deo provizije koju je odredio PAMM trgovac ukoliko investicija bude profitabilna.
  23. Partner ima pravo da vrši trgovanje preko saradničkog računa.
 4. Prava i obaveze Kompanije
  1. Kompanija je dužna da otvori trgovačke račune za Korisnike koje je preporučio Partner u skladu sa Sporazumom o javnoj ponudi.
  2. Kompanija mora da omogući da Korisnici vrše operacije trgovanja u sistemu pružajući im logine i lozinke.
  3. Kompanija je dužna da vodi zapis o svim aktivnostima Korisnika.
  4. Kompanija je dužna da Partneru obezbedi informacije o sadržaju potpisanih sporazuma, kao i uslovima i obavezama učešća Korisnika u trgovanju na deviznom tržištu.
  5. Kompanija je dužna da isplaćuje provizije Partneru u vidu mesečnog primanja i nadoknade za troškove na način opisan u klauzuli 10 ovog Sporazuma.
  6. Kompanija ima pravo da od Partnera zahteva celokupan izveštaj o toku i ishodima kampanja za privlačenje korisnika.
  7. Kompanija ima pravo da prekine Sporazum u slučaju da Partner ne preporuči 3 ili više korisnika u roku od 30 dana od registracije za program saradnje Kompanije. Partner nema prava da preporučuje rodbinu ukoliko je Partner fižičko lice ili bliske rođake osnivača ukoliko je Partner pravno lice. Partner ne sme da preporučuje svoje lične račune.
  8. Kompanija ima pravo da trgovački račun korisnika isključi iz saradničke grupe u slučaju da račun nije dopunjen ili da se preko njega nije trgovalo tokom 30 dana od registracije u Kabinetu za klijente.
  9. Ukoliko Partner ne izvrši neku od obaveza navedenih u ovom Sporazumu Kompanija zadržava pravo isključivanja korisnika iz njegove saradničke grupe.
  10. Kompanija ima pravo da korisnike saradničke grupe obavesti o provizijama koje je primio Partner na osnovu njihovih trgovanja na međunarodnim finansijskim tržištima u skladu sa ovim Sporazumom.
  11. U slučaju da Partner prekrši ili ne izvrši neku od dužnosti navedenih u ovom Sporazumu Kompanija zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, prekine ovaj Sporazum.
  12. Kompanija ima pravo da izvrši druge akcije propisane ovim Sporazumom i njegovim dodacima.
 5. Principi poslovanja Partnera i preporučivanje korisnika
  1. Partner ima pravo da kreira sajt u vezi sa aktivnostima Kompanije koji sadrži informacije o međunarodnim tržištima finansijama i pruža brokerske, dilerske i investicione usluge u skladu sa klauzulom 3 ovog Sporazuma.
  2. Korisnik se može registrovati ili preporučiti za saradničku grupu nekim od sledećih načina: • Kada Korisnik klikne na saradnički link na zvaničnom sajtu Kompanije. • Kada Korisnik unese saradnički kod u obrascu za registraciju trgovačkog računa. • Kada Partner Kompaniji dostavi identifikacioni obrazac potpisan od strane Korisnika.
  3. Korisnik ima pravo da odbije usluge Partnera i odabere da usluge dobija od Kompanije.
  4. Da bi se izbeglo nepravedno rivalstvo, zabranjeno je prebacivanje klijenata iz jedne u drugu saradničku grupu, kao i prebacivanje postojećih klijenata u saradničke grupe. Ova klauzula se odnosi i na postojeće korisnike koji otvaraju nove račune u Kompaniji sa ciljem da ih premeste u saradničku grupu. Napomena: Korisnik se može obratiti Kompaniji uz obrazloženje razloga za prebacivanje u drugu saradničku grupu. Kompanija će razmotriti i doneti odluku o svakoj prijavi ponaosob.
  5. Partner nema pravo da ostvaruje proviziju od svojih ličnih računa, kao ni računa koji su u vlasništvu njegovih bliskih rođaka ukoliko je Partner fizičko lice; kao ni sa ličnih računa osnivača niti računa njihove rodbine ukoliko je Partner pravno lice.
  6. Zabranjeno je da Partner koristi nepravedne metode za privlačenje korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na, bilo koje oblike prisilnog preusmeravanja korisnika na sajtove Kompanije i njihovu registraciju u određenu saradničku grupu.
 6. Razrešenje sporova
  1. Partner ima pravo da podnese prijavu protiv Kompanije u roku od 5 radnih dana od datuma kada je saznao o postojanju situacije koja je navodno dovela do takve tvrdnje.
  2. Sve žalbe Partnera protiv Kompanije treba da budu pismene i poslate Kompaniji regularnom poštom ili kurirskom službom ili poslate e-poštom na jednu od zvaničnih adresa Kompanije navedenih na kompanijinom sajtu. Žalbe upućene na drugi način (preko foruma, telefona itd.) neće biti uzete u razmatranje.
  3. Pojedinosti prijave mora da sadrže: ime i prezime Partnera/naziv kompanije Partnera; opis suštine sporne situacije; ostale detalje prijave koji mogu doprineti lakšem razrešenju spora. Prijava ne sme da sadrži: emotivnu procenu sporne situacije; verbalno zlostavljanje Kompanije; psovke.
  4. Kompanija ima pravo da zatraži da Korisnik/Partner dostavi sve podatke neophodne za razrešenje prijave.
  5. Kompanija ima pravo da odbaci žalbu ukoliko nisu zadovoljeni uslovi navedeni u klauzulama 6.2, 6.3, 6.4, 7.2 i 7.3.
  6. Kompanija je dužna da istraži prijavu od strane Partnera, donese odluku o spornoj situaciji u što je moguće kraćem vremenskom roku i dostavi je Partneru putem e-pošte. Najduži period za razmatranje žalbe je 10 radnih dana od trenutka upućivanja žalbe.
  7. Sporovi u vezi sa tumačenjem ili primenom ovog Sporazuma rešavaće se putem pregovora.
  8. Spor se može podneti sudu prema proceduri za razrešenje sporova. Tužba se može podneti sudu u slučaju nazadovoljstva rešenjem ili ukoliko nisu ispoštovani rokovi za odgovor određeni klauzulama 6.5, 7.2 i 7.3 ovog Sporazuma.
 7. Razmena podataka
  1. Kompanija kontaktira Partnera nekim od sledećih sredstava komunikacije:
   1. e-poštom;
   2. faksom;
   3. telefonom;
   4. običnom poštom;
   5. objavom u odgovarajućem odeljku sajta Kompanije;
   6. drugim elektronskim sredstvima komunikacije koje je postavila Kompanija (Skype, ICQ, itd.)
  2. Partner može kontaktirati Kompaniju koristeći sredstva komunikacije navedena u klauzuli 7.1 ovog Sporazuma.
  3. Poruke, dokumenti, objave, obaveštenja, potvrde, izveštaji itd. smatraće se prihvaćenim od suprotne strane:
   1. 1 sat nakon slanja poruke e-poštom;
   2. 1 sat nakon slanja poruke putem interne pošte u okviru trgovačke platforme;
   3. 1 sat nakon slanja poruke faksom;
   4. neposredno nakon završetka telefonskog razgovora;
   5. 7 kalendarskih dana nakon slanja dokumenata običnom poštom;
   6. 1 sat nakon postavljanja objave na sajtu kompanije.
 8. Poverljivost informacija
  1. Partner nema prava da otkrije podatke koje je dobio od Kompanije tokom saradnje i podatke sadržaja ovog Sporazuma za celokupan period njegovog važenja i 5 godina nakon njegovog prekida.
  2. Partner ne sme da otkrije poverljive podatke o poslovanju i uslugama kompanije suparničkim trećim licima.
  3. Strane moraju da obezbede poverljivost ličnih podataka i podataka računa korisnika kao i detalja trgovina koje je korisnik vršio.
 9. Prihodi i međusobna poravnjanja
  1. U slučaju da je, dnevna provizija za bilo koji trgovački dan veća od 500$ i da je broj privučenih aktivnih (koji zapravo trguju) korisnika manji od 10, Kompanija zadržava pravo da promeni sumu provizije tog saradničkog računa i umanji ga na 0.5 pipa jednostrano.
  2. Kompanija isplaćuje saradničku proviziju Partneru jedino u slučaju da Partner privuče najmanje 3 korisnika koji aktivno trguju.
  3. Kompanija isplaćuje saradničku proviziju Partneru u skladu sa Dodatkom 1 ovog Sporazuma. Provizija neće iznositi više od 50% prosečnog iznosa kapitala svih računa korisnika saradničke grupe prema izveštaju za dati mesec. Prosečna vrednost kapitala u mesečnom izveštaju se dobija kada se od iznosa kapitala na kraju meseca oduzme iznos kapitala sa početka meseca i dobijena vrednost podeli sa 2.
  4. Prilikom obračunavanja provizije, Kompanija ima pravo da izuzme trgovine korisnika koja su ishod greške trgovačke platforme i isključi korisnike odgovorne za takvo trgovanje iz saradničke grupe.
  5. U slučaju da suma trgovačkih provizija određenog korisnika premašuje 30% sume svih provizija određenog saradničkog računa ili ukoliko je klauzula 5.5 ovog Sporazuma prekršena, Kompanija zadržava pravo da ne isplati provizije Partneru i da isključi takve korisnike iz saradničke grupe.
  6. Ukoliko se otkrije da nalozi sa računa preporučenog korisnika krše opšte odredbe kompanije Instant Trading Ltd., krše pravila sistema bonusa, ukoliko provizije treba da budu isplaćene sa navodno lažnih računa ili ukoliko se otkrije da korisnici koriste strategije sa ciljem da ostvare profit od saradničkih provizija i popusta koji štete samom trgovanju (uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučajeve kada je ova strategija deo uobičajne strategije računa korisnika i saradničkog računa), Kompanija zadržava pravo da otkaže isplate provizija sa takvih računa i isključi korisnike iz saradničke grupe.
  7. U slučaju da se podaci za registraciju Partnera, delimično ili u potpunosti, poklapaju sa podacima korisnika koji pripada saradničkoj grupi, Kompanija zadržava pravo da ovo poklapanje smatra osnovom za primenu klauzula 5.5 i 9.5 ovog Sporazuma na saradničkom računu u punoj meri.
  8. U slučaju da se otkrije da račun korisnika koji pripada saradničkoj grupi Partnera i saradnički račun koriste istu IP adresu, Kompanija zadržava pravo da ovo poklapanje smatra osnovom za primenu klauzula 5.5 i 9.5 ovog Sporazuma na saradničkom računu u punoj meri.
  9. Da bi sprečila nepravedne pokušaje dobijanja provizije od trgovina izvršenih preko računa preporučenih korisnika ili računa registrovanih pod drugim imenima a za koje se sumnja da ih upravlja Partner, Kompanija zadržava pravo da ne isplati saradničke provizije za trgovine koje ostvaruju profit manji od 3 pipa.
  10. U slučaju da Partner prekrši klauzule 3.1 i 5.4. ovog Sporazuma Kompanija će tu aktivnost smatrati nesaglasnom sa principima programa saradnje. Korisnici koji su preporučeni kršenjem ranije pomenutih klauzula ovog Sporazuma biće isključeni iz saradničke grupe a provizije ostvarene njihovim trgovinama biće otkazane u potpunosti.
  11. Na mesečnom nivou, Partner ima pravo da zatraži da Kompanija proveri broj preporučenih korisnika i broj korisničkih računa kao i da izvrši pregled ishoda njihovih trgovina.
  12. Provizija se isplaćuje na saradnički račun neposredno nakon što preporučeni korisnik zatvori trgovinu. U slučaju da se računi Partnera i korisnika nalaze na različitim serverima Kompanije saradnička provizija se isplaćuje dan nakon što korisnik zatvori trgovinu.
  13. Kompanija zadržava pravo da ne isplati proviziju za trgovanje na margini koje potiče od bonus sredstava učesnika bonus programa. Ova klauzula se primenjuje za provizije koje su već uplaćene. Ti učesnici bonus programa mogu biti isključeni iz saradničke grupe.
  14. U slučaju da je korisnik koji pripada saradničkoj grupi uputio dilerskom odeljenju Kompanije prijavu u vezi sa nalogom za koji je Partner dobio nadoknadu Kompanija zadržava pravo da u potpunosti otkaže saradničku proviziju.
  15. U slučaju da trgovački profit korisnika ne premašuje 5 pipa, Kompanija zadržava pravo da promeni saradničku proviziju Partnera dobijenu od dela takvih trgovina.
  16. Ukoliko ukupna suma saradničke provizije dobijena na bilo kom trgovačkom računu premašuje 60% ukupnog depozita koji je uplatio korisnik tog računa (na primer, ukoliko je ukupna saradnička provizija korisničkog računa od 1,000$ veća od 600$), Kompanija zadržava pravo da prilagodi ukupnu sumu saradničke provizije tako da ona ne bude veća od 60% ukupnog depozita.
  17. Kompanija isplaćuje proviziju Partneru u skladu sa Dodatkom 1 ovog Sporazuma.
  18. Strane preuzimaju odgovornost za obračunavanje i uplatu svojih poreza i ostalih fiskalnih obaveza trećim licima samostalno.
  19. Zahtevi za povlačenje saradničke provizije biće obrađeni u periodu koji definiše sistem plaćanja, međutim, ukoliko je provizija zarađena od preporučenih računa na koje su uplaćeni depoziti putem kreditnih kartica i drugih sistema plaćanja, period može biti produžen i do 45 kalendarskih dana od zadnje dopune preko tog određenog sistema uz mogućnost daljeg produžetka ukoliko je potrebno. Kompanija je u obavezi da informiše Partnera o primeni ovakvih ograničenja.
 10. Završne odredbe
  1. Ovaj Sporazum stupa na snagu u trenutku kada ga poslednja od dve strane pravilno potpiše.
  2. Rok važenja ovog sporazuma je 12 meseci od trenutka kada su ga obe strane potpisale.
  3. Ukoliko se ispune uslovi ovog Sporazuma, Sporazum će biti produžen na neodređeno vreme.
  4. Kompanija po svom nahođenju ima pravo na izmenu i dopunu svih uslova i odredbi propisanih ovim Sporazumom uz obavezu davanja obaveštenja 5 kalendarskih dana unapred.
  5. Svaka strana može jednostrano prekinuti ovaj Sporazum uz obavezu prethodnog obaveštavanja suprotne strane najmanje 5 kalendarskih dana unapred.
  6. Svaka strana ima pravo da se obrati sudu radi prekidanja ovog Sporazuma u slučaju ponovljenog kršenja obaveza od strane druge stranke i ostalim slučajevima propisanim važećim zakonom.
  7. Nijedna promena, dopuna ili dodatak ovog Sporazuma neće biti pravosnažan ukoliko nije napismen i pravilno potpisan od strane opunomoćenih predstavnika stranaka uz poštovanje vremenskih ograničenja propisanih ovim izmenama, dopunama i dodacima. Ukoliko datum stupanja na snagu nije određen, oni stupaju na snagu na datum potpisivanja od strane stranaka.
  8. Ovaj Sporazum i njegovi dodaci izdaju se u dve kopije od kojih svaka strana zadržava po jednu. Obe kopije se smatraju podjednako punosnažnim.

Dodatak: Međusobna poravnjanja

 1. Kompanija je dužna da Partneru isplati proviziju od svih trgovina korisnika koje je Partner preporučio, bez obzira na to da li su korisnici ostvarili zaradu ili ne.
 2. Suma saradničke provizije
  1. Kompanija isplaćuje Partneru proviziju od 1,5 pipa za svako vršenje trgovine glavnim Forex instrumentima.
  2. Kompanija isplaćuje Partneru proviziju od 1,2 pipa za svako vršenje trgovine CFD-ima.
  3. Kompanija isplaćuje proviziju Partneru od 20$ za svaku trgovinu zlatom i 10$ za svaku trgovinu srebrom.
  4. Kompanija isplaćuje Partneru proviziju od 33.3% sume provizije Kompanije za trgovinu određenim fjučers ugovorom.
  5. Suma saradničke provizije se određuje za 1 lot trgovine na Forex-u, CFD-ima ili metalima.
 3. Sve ostale isplate su moguće jedino ukoliko su Kompanija i Partner sklopili međusobni dogovor.